Bach J. S. – Kantáta BWV.169 | Breitkopf (zongorakivonat)