Bach J. S. – Kantáta BWV.164 | Breitkopf (zongorakivonat)