Bach J. S. – Kantáta BWV.163 | Breitkopf (zongorakivonat)