Bach J. S. – Kantáta BWV.161 | Breitkopf (zongorakivonat)