Bach J. S. – Kantáta BWV.155 | Breitkopf (zongorakivonat)