Bach J. S. – Kantáta BWV.153 | Breitkopf (zongorakivonat)