Bach J. S. – Kantáta BWV.152 | Breitkopf (zongorakivonat)