Bach J. S. – Kantáta BWV.148 | Breitkopf (zongorakivonat)