Bach J. S. – Kantáta BWV.147 | Breitkopf (zongorakivonat)