Bach J. S. – Kantáta BWV.146 | Breitkopf (zongorakivonat)