Bach J. S. – Kantáta BWV.144 | Breitkopf (zongorakivonat)