Bach J. S. – Kantáta BWV.140 | Breitkopf (zongorakivonat)