Bach J. S. – Kantáta BWV.134 | Breitkopf (zongorakivonat)