Bach J. S. – Kantáta BWV.133 | Breitkopf (zongorakivonat)