Bach J. S. – Kantáta BWV.132 | Breitkopf (zongorakivonat)