Bach J. S. – Kantáta BWV.13 | Breitkopf (zongorakivonat)