Bach J. S. – Kantáta BWV.128 | Breitkopf (zongorakivonat)