Bach J. S. – Kantáta BWV.127 | Breitkopf (zongorakivonat)