Bach J. S. – Kantáta BWV.118 | Breitkopf (zongorakivonat)