Bach J. S. – Kantáta BWV.117 | Breitkopf (zongorakivonat)