Bach J. S. – Kantáta BWV.112 | Breitkopf (zongorakivonat)