Bach J. S. – Kantáta BWV.108 | Breitkopf (zongorakivonat)