Bach J. S. – Kantáta BWV.102 | Breitkopf (zongorakivonat)