Bach J. S. – Kantáta BWV.101 | Breitkopf (zongorakivonat)