Bach J. S. – Kantáta BWV.10 | Breitkopf (zongorakivonat)