Liszt – Tasso epilógus, Les preludes, Orpheus | Breitkopf (nagypartitúra)