Bach J. S. – Kantáta BWV.80 | Breitkopf (zongorakivonat)