Bach J. S. – Kantáta BWV.74 | Breitkopf (zongorakivonat)