Bach J. S. – Kantáta BWV.52 | Breitkopf (zongorakivonat)