Bach J. S. – Kantáta BWV.47 | Breitkopf (zongorakivonat)