Bach J. S. – Kantáta BWV.3 | Breitkopf (zongorakivonat)