Bach J. S. – Kantáta BWV.28 | Breitkopf (zongorakivonat)