Bach J. S. – Kantáta BWV.18 | Breitkopf (zongorakivonat)