Bach J. S. – Kantáta BWV.168 | Breitkopf (zongorakivonat)