Bach J. S. – Kantáta BWV.167 | Breitkopf (zongorakivonat)