Bach J. S. – Kantáta BWV.114 | Breitkopf (zongorakivonat)