Bach J. S. – Kantáta BWV.103 | Breitkopf (zongorakivonat)