Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.), összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, közzétesszük nyilatkozat formájában adatvédelmi, illetve adatkezelési elveinket.

Az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. (továbbiakban: MNF Nonprofit Kft.) adatkezelést kizárólag az érintettek önkéntes adatszolgáltatása révén végez, előzetes írásbeli hozzájárulásukkal.  Az MNF Nonprofit Kft. által kezelt adatokkal kapcsolatosan – az MNF Nonprofit Kft. mint adatkezelő által engedélyezett módon és mértékben – az MNF Nonprofit Kft. a következő szerződéses partnerek látnak el adatfeldolgozói feladatokat: OJT Kft. info@jegy.hu, Brandlift Kft. info@brandlift.eu

Az MNF Nonprofit Kft. Nemzeti Filharmonikusok internetes oldalán  a látogató személyes adat megadása nélkül szabadon kereshet. A név nélküli internetes látogatás során keletkezett háttér (személyes adatok nélkül) adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, megjelenés optimalizálás, a rendszer biztonságának növelése. Az MNF Nonprofit Kft. a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (például: IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, stb.) úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Ezen adatok – a felhasználó döntésétől függően – utólagosan törölhetők a merevlemezről, illetve a cookie-k használatát a felhasználó a böngészőben megtilthatja.

Az MNF Nonprofit Kft. Nemzeti Filharmonikusok honlapján a jegyvásárlási szolgáltatás igénybevétele esetén a jegy.hu jegyértékesítési oldal üzemeltetőjének adatkezelési, adatvédelmi irányelvei az irányadók.

Az MNF Nonprofit Kft. az általa nyújtott szolgáltatások igénybevétele (Baráti Kör, Pártoló Kör jelentkezés) útján, vagy más csatornán (pl. nyereményjátékok) egyéb személyes kapcsolatfelvétel során keletkezett, a honlapon önkéntesen hírlevélre regisztrálók listáján szereplő és a kezelésébe került egyéb személyes adatokat  a minél hatékonyabb ügyfélközpontú kapcsolattartás és problémakezelés, valamint a felhasználók igényeit mind magasabb szinten tükröző személyre szabott ajánlatok készítése érdekében használja fel. A Hírlevél rendszeréből való kiregisztrálás, önkéntes alapon  bármikor kezdeményezhető.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatáson felül az MNF Nonprofit Kft. csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít adatokat, amennyiben erre jogszabály kötelezi. Az MNF Nonprofit Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa jogosított adatfeldolgozók kivételével – harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja.

A látogatók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján egészítjük ki vagy kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal.

Az MNF Nonprofit Kft. a tőle elvárható legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférések megakadályozására magas színvonalú technikai védelmi intézkedések és gondos belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. Az MNF Nonprofit Kft. kiemelt adatvédelmi feladatként óvja, és szigorúan bizalmasan kezeli regisztrált ügyfeleinek és szerződéses partnereinek személyes adatait. Vonatkozó intézkedéseivel és eljárási rendjével eleget tesz az európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak ezáltal védve ügyfelei és szerződéses partnerei érdekeit, továbbá eleget tud tenni a szerződéses szabadság keretein belül általa vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek.

Az MNF Nonprofit Kft. csak időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges. Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, az   MNF Nonprofit Kft. haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat.

Az MNF Nonprofit Kft. az érintettet kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintett általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról.

Az MNF Nonprofit Kft .az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az MNF Nonprofit Kft. a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az MNF Nonprofit Kft. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az MNF Nonprofit Kft. az érintett kérelmében foglaltakra a fenti határidőn belül nem válaszol, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az érintett vagy bármely harmadik személy úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

Az MNF Nonprofit Kft. az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az info@filharmonikusok.hu e-mail címen, valamint a 1095 Budapest Komor Marcell u. 1. címen fogadja.